You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Политика за защита на личните данни на "Алегриа Травел" ООД 1. Обща Информация:

В тази декларация са предоставени правила за обработка и защита на личните данни на физически лица, използващи услугите на Алегриа Травел ООД. Изготвена е спрямо новия регламент за защита на личните данни (GDPR), приет от Европейския съюз на 15 май 2018г. В качеството си на администратор на лични данни, Алегриа Травел ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира и обработва лични данни на физически лица, дотолкова доколкото е необходимо за предоставяне на желаните продукти и услуги. Всички данни се съхраняват отговорно и законосъобразно.

При промяна в българското и/или европейското законодателство, тази декларация ще бъде актуализирана.

 

 1. Информация за Нас:

Наименование : Алегриа Травел ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 206868870

Адрес на управление: 1142 гр. София, ул. Любен Каравелов № 25, ет. 1.

Адрес на кореспонденция: 1142 гр. София, ул. Любен Каравелов № 25, ет. 1. 

E-mail: info@alegria-travel.com

Телефон: 0879 405560

Лиценз за извършване на туроператорска и турагентска дейност: № PK-01-8241/28.04.2022.

 

 1. Какво са лични данни?

За лични данни се счита всяка информация (пряка и непряка), която е свързана с физическо лице или може да доведе до идентифицирането му. Пряка и непряка информация включват име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, или информация за един или повече признаци специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице. 

Чувствителни лични данни са тези, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (обработващи се за цели на идентифициране на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните. 

За обработка на лични данни се счита всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни, чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните става достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Под трето лице се разбира физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лижата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни, имат право да обработват личните Ви данни.

 

 1. Какви лични данни събира Алегриа Травел ООД от Вас?
 1. Име, презиме, фамилия.
 2. Телефонен номер.
 3. Електронна поща.
 4. Населено място и адрес.
 5. Единен граждански номер.
 6. Номер на лична карта или паспорт.
 7. Дата на издаване на лична карта или паспорт.
 8. Данни за банкова сметка (в случай, че е необходимо Алегриа Травел ООД да възстанови дадена сума на клиента).
 9. Пол (когато се изисква за издаване на самолетни билети или резервация в хотел).
 10. Данни за здравен статус на пътуващи със специфични нужди, увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване.
 11. Данни за малолетно или непълнолетно лице, дадени от родител/настойник, нужни за използване на продукти и услуги предоставени от Алегриа Травел ООД.
 12. Данни при записване за бюлетин на уеб страницата на Алегриа Травел ООД.
 13. Технически данни, които се събират автоматично при посещение на уеб страницата на Алегриа Травел ООД, www.alegria-travel.com, като IP адрес, уеб браузър, операционна система, информация за устройството, от което посещава страницата и други.
 14. Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

 

 

 1. Как Алегриа Травел ООД събира, обработва и съхранява Вашите данни?

Алегриа Травел ООД събира Вашите данни законосъобразно при получено изрично, ясно, доброволно и недвусмислено съгласие от Вас като клиент. 

Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Личните данни се събират и обработват спрямо законовите задължения на Алегриа Травел ООД пред национални данъчни, регулаторни и други органи.

Личните данни се предоставят от Алегриа Травел само и единствено с легитимни цели, като на резервационни системи, чрез която да бъде заявена и изпълнена конкретна резервация на хотел, на въздушен или друг превозвач при нужда, на застрахователни дружества, на визов център, както и евентуално на разследващи и други органи, на основание законовите разпоредби в България, които задължават Алегриа Травел ООД да разкрие информация за конкретен клиент и придружаващите го малолетни или непълнолетни лица. 

Личните данни се обработват по начин, който гарантира адекватно ниво на сигурност. 

 

 1. Какви са целите на събиране, обработване и съхраняване на лични данни?

Алегриа Травел ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни с цел изпълнение на договор, създаване на договор за туристически пакети, спазване за законово задължение и при изричното Ви съгласие за обработване на лични данни за една или повече конкретни цели. 

В допълнение, Алегриа Травел ООД има правен интерес да събира личните Ви данни, за да може да предостави желания от Вас продукт или услуга.

Лични данни се обработват с цел изпълнение на услуга, заявена от пътуващото лице/клиент, както и с маркетингови цели. Маркетингови съобщения се изпращат само при изрично съгласие и доброволно записване към бюлетина на Алегриа Травел ООД. Такива съобщения съдържат информация относно промоции и отстъпки за услуги предлагани от Алегриа Травел ООД.

 

 1. Какъв е обхватът на обработване на личните данни?

Обхватът на обработване на личните данни е ограничен до необходимото за целите, за които се обработват данните. С цел извършване на турагентска и туроператорска дейност, Алегриа Травел ООД типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН, данни от документ за самоличност (лична карта, паспорт), включващи номер, дата на издаване и валидност, издател, гражданство, адрес, както и телефон и имейл на клиента. Някои услуги изискват и обработване на специални лични данни, като информация за здравословното състояние и други.

 

 1. В какъв период се съхраняват Вашите лични данни?

Вашите лични данни се унищожават след изтичане на сроковете, вписани в нормативните актове и в съответните закони в Република България, в случай че не съществува законово основание за продължаване на съхранението на съответните данни. Данните Ви ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:

 • За сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги – 2 години от датата на приключване на услугата.
 • За резервация и издаване на самолетни билети – 5 години от датата на приключване на услугата.
 • За издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване – 2 години от датата на приключване на услугата.

По всяко време в рамките на тези срокове, субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира неточните лични данни свързани с него. 

Маркетингови съобщение от бюлетината на Алегриа Травел ООД се изпращат само и единствено при доброволно записване и съгласие на клиента да получава такива имейли. При изтичане на горе-споменатите срокове, само и единствено адреса на електронната поща на субекта ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща само по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент. Субектът на данни име право да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е нужно да заяви това по електронен път или чрез индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видимо място във всяко маркетингово съобщение.

 

 1. Кой получава личните Ви данни?

Личните Ви данни се предоставят на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на задълженията на Алегриа Травел ООД, включително изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и спрямо трудовото законодателство. Данните не се предоставят на лица, които нямат отношение към предлагаща се услуга. В Алегриа Травел ООД, достъп до личните Ви данни имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с обработването на Вашето запитване, и предоставянето на избраната от Вас услуга. 

Лични данни се предават към трета държава или международна организация, само когато спрямо съгласно решение на Европейската комисия, третата държава или международната организация осигуряват нужно и адекватно ниво на защита на личните данни. За всеки конкретен случай, съответната държава или международна организация гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство. 

 

 1. Какво са „бисквитки“ и как Алегриа Травел ООД ги употребява?

Сайтът на Алегриа Травел ООД използва „бисквитки“. Те представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър при посещение на уеб страницата на Алегриа Травел ООД – www.alegria-travel.com. При повторно посещение на тази уеб страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответните предложител и по този начин позволява повторно идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и за Вашето улеснение при използването й.

При посещение на сайта на Алегриа Травел ООД, Вие приемате използването на „бисквитки“. Видовете „бисквитки“ са следните:

 • Задължителни „бисквитки“ – необходими за коректната работа на уеб сайта. Без тях някои услуги и функционалност няма да бъдат достъпни.
 • Аналитични „бисквитки“ – нужни за събиране на информация за начина по който потребителите използват уеб страницата. Събраната информация не съдържа лични данни. Използва се за подобряване на уеб страницата.
 • Функционални „бисквитки“ – нужни за проследяването на изборите, които потребителят прави. Използват се за предоставяне на по-точно и персонализирано съдържание на уеб страницата.
 • „Бисквитки“ за прецизно показване на съдържание – съдържат информация за това как използвате уеб страницата и не съхраняват лична информация. 

Настройки за „бисквитки“, които приемате от уеб страницата на Алегриа Травел ООД може да направите в уеб браузъра, който използвате. Ограничаването на някои видове „бисквитки“ може да доведе до некоректна или непълна работа на уеб страницата, както и до невъзможност да изпозлвате всичките му функционалности.

 

 1. Какви права имате относно събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни?
 1. Право на достъп до личните данни, които Алегриа Травел ООД обработва 🡪 имате право да получите информация относно данните, които администраторът обработва, като: 
 • Цели на обработването на лични данни
 • Получателите или категориите получатели на личните данни
 • Данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им
 • Информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни
 • Когато е възможно, информация за предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни.
  1. Право на коригиране на личните данни 🡪 ако смятате, че личните данни които Алегриа Травел ООД обработва за Вас, са неточни, имате право да поискате коригиране. В случай, че данните са напълни, имате право да поискате допълването им, като се имат предвид целите на обработването.
  2. Право на оттегляне на съгласие 🡪 имате право по всяко време да оттеглите предоставеното вече съгласие за обработка на лични данни. При оттегляне на съгласието, Алегриа Травел ООД преустановява дейностите си по обработка на личните Ви данни. Алегриа Травел ООД има право да продължи обработката на личните Ви данни само ако е налично друго основание или е налице някое от изключенията, като например данните да са необходими, за да бъде предоставена закупената услуга.
  3. Право на възражение срещу обработването на лични данни 🡪 имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни в случаите в които   Алегриа Травел ООД няма убедителни, легитимни основания за обработването им, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или когато не може да докаже че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. То тогава, обработването на тези лични данни ще бъде прекратено. Имате право да възрасите обработването на лични данни свързани с директен маркетинг, без необходимост от идентифицирането Ви с документ на самоличност. Алегриа Травел ООД незабавно ще преустанови обработката си в този случай. 
  4. Право на изтриване на лични данни 🡪 общо правило гласи, че имате право да поискате изтриване на личните Ви данни без ненужно забавяне, а Алегриа Травел ООД е длъжна да изтрие без ненужно забавяне данните Ви, когато:   
 • Личните Ви данни не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани
 • Съгласието за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласия, и няма друго правно основание за обработването им
 • Сте възразили срещу обработването на данните Ви и Алегриа Травел ООД няма легитимни причини за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите Ви
 • Личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно
 • Личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение. 

Изключения от общото правило: Правото на клиента да поиска изтриване на личните си данни не се прилага, когато Алегриа Травел ООД няма задължение да изтрие данние, ако обработване на личните данни все още е необходимо за

 • Упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
 • За спазването на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Алегриа Травел ООД; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  1. Право на ограничаване на обработването 🡪 в посочените случаи, имате право да поискате временно да бъде спряна всяка обработка на личните Ви данни, с изключение на тяхното съхранение:
 • Когато обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а искате да ограничите използването им
 • Когато Алегриа Травел не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
 • Когато сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали има легитимни основания за обработка
  1. Право на преносимост на данните 🡪 имате право да получите личните си данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Алегриа Травел ООД, когато:
 • Алегриа Травел ООД обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данни е необходима за изпълнението на задължение по договор между Вас и Алегриа Травел ООД
 • Обработването се извършва по автоматизиран начин
 • Имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от Алегриа Травел ООД към друг администратор, само доколкото това е технически възможно
  1. Право на жалба до надзорен орган 🡪 ако смятате, че Алегриа Травел ООД обработва личните Ви данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган в държава членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемо нарушение. В Република България, компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

 

 1. Какви мерки за сигурност използва Алегриа Травел ООД?

С цел подсигуряване на личните Ви данни, Алегриа Травел ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на административните Ви данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на личните Ви данни, като:

 • Използва защитени уеб страници
 • Извършва прегледи на практиките на събиране, обработване и съхраняване на лични данни
 • Достъп до данните се дава само на лица, чиито трудови характеристики изискват достъп до съответните данните, с цел осъществяване на дейностите, за които са събрани данните
 • Има клаузи за поверителност във всички договори със служители и трети лица, които обработват данните Ви
 • Позволява обработка на данните Ви само на организации с най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни

 

В случай на промени относно защитата на лични данни, Алегриа Травел ООД ще предприеме всички възможно мерки да Ви осведоми, чрез съобщения на уеб страницата си и в офиса си.

 

Тази Политика за поверителност на личните данни е приета от Алегриа Травел ООД и е в сила от месец май 2022 година.